Intagningskrav till rostskyddsmålningsutbildning

För att vara behörig att delta skall deltagaren uppfylla punkt 1 eller 2 nedan samt ha genomgått utbildning för arbete med härdplaster (epoxi och isocyanater). Övriga standarder/dokument som sökande bör känna till anges under punkten övrigt.

1. Målare som har genomgått avtalsenlig yrkesutbildning, eller målare som styrkt sin yrkeskompetens i ett av de lokala parterna kontrollerat och godkänt prov. Därutöver skall minst 1 års praktisk erfarenhet av kvalificerad rostskyddsmålning, där nedan angivna arbetsmoment ingått, verifierat genom arbetsledning eller kontrollant.

2. Rostskyddsmålare som saknar utbildning enligt ovan men som arbetat med och fått lära sig kvalificerad rostskyddsmålning genom internutbildning på måleriföretag under minst 4 år. Praktisk erfarenhet av kvalificerad rostskyddsmålning, där nedan angivna arbetsmoment ingått, verifierat genom arbetsledning eller kontrollant.

Arbetsmoment

  • Fristråleblästring.
  • Maskinslipning/borstning.
  • Målning med pensel och rulle av 1- och 2 komponentsfärger.
  • Högtryckssprutning av 1- och 2 komponentsfärger.
  • Sprutning med konventionell utrustning.

Arbetet skall ha utförts på målningsstation eller ute på tillfälliga arbetsplatser (fältarbetsplatser).

Övrigt som behörig sökande bör känna till:

  • Hantering av personlig skyddsutrustning
  • Rostgradsboken ISO 8501-1
  • Förbehandlingsgrader för svetsar, kanter och andra områden med ytfel ISO 8501-3
  • Skikttjockleksmätning SS-ISO 19840
  • Handbok i Rostskyddsmålning

Intagningskrav yt- och rostskyddsmålare