Stadgar

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

§ 1. Föreningens namn

Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för.

§ 2. Ändamål

Föreningen har som ändamål att utveckla branschen, öka kompetensen och verka för kvalificerad rostskyddsmålning genom att:

 • säkerställa utvecklingen av regelverket för auktorisation av rostskyddsmålningsföretag
 • marknadsföra auktorisationen till användare och dess kunder
 • handha Tekniska Rådet med dess funktion
 • säkerställa revisionsordningen på ett sätt som gör att hög etik och moral bibehålles till auktorisationen
 • handha kalibrering av godkända revisorer Medlemmarna deltar i verksamheten genom medverkan i gemensamma marknadsaktiviteter och genom tillhandahållande av specialkompetens vid utveckling av konceptet.

§ 3. Föreningens säte

Föreningen och dess styrelse har sitt säte i Trollhättan.

§ 4. Sammansättning

Föreningen består av beställare av rostskyddsmålning, företag som utför rostskyddsmålning, branschorganisationer och andra organisationer som upptagits i föreningen som medlemmar.

§ 5. Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är

 • föreningsstämma
 • extra föreningsstämma
 • styrelsen.

§ 6. Rådgivande organ

Till Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening finns Tekniska Rådet. Tekniska Rådet har till uppgift att:

 • fastställa systemkrav för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och kompetens
 • fastställa regler för utfärdande av certifikat
 • fastställa kriterier för bedömning av revisioner mot systemkraven
 • godkänna revisorer
 • utfärda och återkalla certifikat
 • behandla tolkningsfrågor

§ 7. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av styrelsens ordförande och kassör var för sig.

§ 8. Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9. Insatskapital

Varje medlem skall till föreningen betala en insats vid inträde. Insatsen skall erläggas kontant vid inträde mot faktura från föreningen. De organisationer som vid föreningens bildande ansluter sig som medlemmar erlägger en insats på 1000 kr. Organisationer som därefter ansluter sig erlägger en insats som styrelsen beslutar.

§ 10. Årsavgift

Årsavgiften beslutas årsvis på föreningsstämman. Styrelsen lämnar förslag baserad på föregående års utfall. Årsavgiften avser såväl serviceavgift som medlemsavgift och skall gälla innevarande år.

§ 11. Disponering av vinst

Uppkommen vinst fonderas sedan lagstadgad avsättning till reservfond gjorts.

§ 12. Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande föreningsstämma eller avgörs i trängande fall av styrelsen.

§ 13. Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av föreningsstämman med samtliga röstberättigade medlemmar närvarande och ett enhälligt beslut, eller vid två på varandra följande stämmor och att två tredjedelar av de röstberättigade på den senare stämman antar beslutet. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§ 14. Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter samt lägst två och högst fyra suppleanter. Styrelsens ledamöter ska bestå av ordförande och lika många representanter från beställare som från entreprenörer. Ordförande ska väljas på föreningsstämman. Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare. Ordförande väljs på ett år medan övriga ledamöter väljs på två år.

§ 15. Revisorer

En auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorssuppleant väljs på föreningsstämman med en mandattid på ett år.

§ 16. Valberedning

Valberedningen ska bestå av två personer som väljs på föreningsstämman med likvärdig representation från beställarna och entreprenörerna.

§ 17. Upplösning av förening

För upplösning av föreningen krävs beslut av föreningsstämman med samtliga röstberättigade medlemmar närvarande och ett enhälligt beslut, eller vid två på varandra följande stämmor och att två tredjedelar av de röstberättigade på den senare stämman antar beslutet.

I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar användas till att i möjligaste mån verka för att bevara kunskapen inom branschen för rostskyddsmålning.

§ 18. Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. Styrelsen beslut om avslag kan överklagas hos stämman.

§ 19. Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen under tredje kvartalet anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha lämnat föreningen vid kommande årsskifte.

§ 20. Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denna har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intresse. Medlem som inte uppfyller något av kraven enligt §21, kommer att uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

§ 21. Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • skall marknadsföra systemet mot sina företag och dess kunder.
 • skall följa de allmänna bestämmelser och övriga regler som fattats av Tekniska Rådet och / eller av styrelsen.
 • skall följa föreningens stadgar och beslut.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av eller utträde ur föreningen.
 • skall betala de avgifter som beslutats av föreningen.

§ 22. Föreningsstämma

Föreningsstämman som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till föreningsstämman skall av styrelsen tidigast 4 veckor och senast 3 veckor före mötet per e-post tillställas medlemmarna. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari. Verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, resultat och balansräkning, verksamhetsplan och budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande samt övriga handlingar skall per post eller e-post tillställas medlemmarna senast 1 vecka före föreningsstämman.

Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma kan sammankallas av styrelsen, revisorer eller när minst en tiondel av medlemmarna finner det erforderligt. Endast ärende angivet på kallelse får behandlas på stämman vilken per e-post kallas till minst 14 dagar före stämman. Övriga handlingar skall per post eller e-post tillställas medlemmarna senast 7 dagar före mötet.

§ 23. Ärenden på föreningsstämman

Medlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämma. På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

 1. Upprättande av röstlängd och förteckning över de närvarande.
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Val av sekreterare.
 4. Val av två justeringsmän.
 5. Fråga om stämman blivit behörig kallad.
 6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut om vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Föredragning av verksamhetsplan och budget
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 13. Fastställande av årsavgift och kostnadsersättningar.
 14. Val av styrelse
 15. Val av revisorer.
 16. Val av valberedning

§ 24. Förslag till ärende att behandla av föreningsstämman

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av föreningsstämman. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari. Styrelsen skall till föreningsstämman avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 25. Rösträtt och beslutsmässighet

Varje medlem har en röst. Stämman är beslutsmässig med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande. Röstning kan ske genom fullmakt. Beslut fattas med acklamation eller om så begärs efter votering. Med undantag för de i § 13 och § 16 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Högre majoritet gäller i vissa fall enligt lagen om ekonomisk förening.

§ 26. Styrelsens uppgift

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar å föreningens vägnar i alla ärenden, angående vilka ej annorlunda bestäms i dessa stadgar. Styrelsens möten ska protokollföras.

§ 27. Styrelsens beslut

Styrelsen är beslutför då fem ledamöter är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel röstövervikt såvida inte annat anges i dessa stadgar. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder. Omröstning inom styrelsen sker öppet. Styrelsens protokoll godkännes av ordföranden och justeras vid nästkommande styrelsemöte av två valda justeringsmän.