Regelverk styrelsen

1 Styrelsens uppgift

Styrelsens uppgift är att, utifrån fastställda krav, godkänna eller avslå ansökan om auktorisation av rostskyddsmålningsföretag samt att vid godkännande utfärda ett auktorisationsbevis. Styrelsen skall vid bedömningen utgå från de ”Krav för auktorisation av rostskyddsmålningsföretag” som fastställts.

Styrelsen har att snarast behandla ansökan om auktorisation eller omprövning av tidigare beslut.

Styrelsen skall följa branschens utveckling och vid behov förändra eller komplettera auktorisationskraven samt meddela eventuella förändringar och kompletteringar till berörda företag. Vid förändring eller komplettering av kraven skall auktoriserade företag vid behov få en övergångstid för att uppfylla de nya kraven. Styrelsen fastställer nämnda övergångstid. Styrelsen skall verka för att så många kvalificerade rostskyddsmålningsföretag som möjligt blir auktoriserade och att beställare av rostskyddsmålning blir informerade om vilka företag som är auktoriserade.

Styrelsen skall kontinuerligt granska auktoriserade företag. Styrelsen fastställer hur denna granskning går till och utser granskarna.

2 Ledamöter

Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Av de ordinarie ledamöterna skall tre representera beställarna, tre målerientreprenörerna och en av årsmötet gemensamt val ordförande.

De åligger ordinarie ledamot att vid förhinder inkalla suppleant.

3 Beslutsmässighet

För att styrelsen skall vara beslutsmässig skall minst fem ledamöter vara närvarande (inklusive eventuella suppleanter).

4 Sammanträden

Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per år. Ordförande kan kalla till ytterligare sammanträden.

5 Auktorisationen

Auktorisationen är tidsbegränsad och gäller normalt tre år.

Tidsbegränsad auktorisation på ett eller två år kan ges till nya företag eller av särskilda skäl. När tiden gått ut sker en förnyad prövning.

Om skäl föreligger kan styrelsen besluta att frånta ett företag dess auktorisation. Styrelsen kan dock först besluta att ge ett företag en tidsbegränsad möjlighet att vidta sådana rättelser att det kan få behålla sin auktorisation.

Företag, som ansökt om auktorisation men ej godkänts eller som fråntagits denna, skall kunna begära omprövning av styrelsens beslut om alla fakta, som hade kunna påverka beslutet, inte förelåg vid beslutstillfället eller inte presenterades eller om nya fakta tillkommit.

Auktoriserat rostskyddsmålningsföretag äger rätt att använda logotypen för Auktorisation för Rostskyddsmålning i sin affärsmässiga verksamhet.

Upphör auktorisationen, upphör med omedelbar verkan även rätten att bruka logotypen och företaget får inte längre utge sig för att vara anslutet till Auktorisation för Rostskyddsmålning.

Missbruk eller överträdelse av denna bestämmelse kan medföra skadeståndsansvar.

Sekreteriatet skall tillhandhålla information och blanketter för ansökan om och uppföljning av auktorisation.

6 Avgifter

Företag som ansöker om auktorisation eller omprövning av beslut skall erlägga en avgift för granskning med mera. De företag som erhåller auktorisation skall dessutom erlägga en årlig avgift så länge auktorisationen gäller. Styrelsen fastställer årligen avgifternas storlek.